2004

Projekti TR3 NS 400/220kV Kosova B

Projekti: “Instalimi i transformatorit 400 MVA, 400/220 kV në Kosovë B -01 / KOS / 03/02/006”
Viti i përfundimit: 2004