2016

Punimet ne Berivojce

Galeria: Punimet ne Berivojce

Projekti “Instalimi i transformatorit të riparuar të energjisë 110/10(20) kV, TR2 31.5MVA, në SS Berivojcë “

1
-Transporti dhe instalimi i transformatorit të riparuar 31.5MVA;
-Ndërtimi i furnizuesit të ri te transformatorit 110kV;
-Furnizim i instaluar, SAT dhe vënien në funksionim të mbrojtjes dhe kontrollit për dergesat e Transformatorit 110 kV dhe 10 (20) kV;
-Furnizimi i instaluar, SAT i mbrojtjes dhe kontrollit Transformatori 2 furnizues me 10 (20) kV