Projektet NS 400/220kV Kosova B ana 220kV

PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tension të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 293/1, LP 2305 and AT1
Ref:KOSTT 16,2/3,9,7/2,17/2-07-048-111
Viti i implementimit : 2009
PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 263,LP 2304,LP 2305 fusha lidhëse dhe AT2
  REF : KOSTT 27-08-009-111
Viti i implementimit : 2009
PROJECT: LOT 2- Rehabilitimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 290,LP 2306 dhe LP 2298
 REF: 17, 18-09-008-111
Viti i implementimit : 2010