2018

Fabrika e Monting –ut në Mazgit

-prodhimi i shtëpizave të metalta të Trafostacioneve distributive deri në 1000kVA ,
-prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të brendshëm deri në 2500 A;
-prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të jashtëm deri në 400 A;
-prodhimi dhe kompletimi i ormanëve me njehsorë për montim të jashtëm dhe të brendshëm;
-prodhimi i ormanëve të hidrantëve ;
-prodhimi i ormanëve të nxemjes.
-prodhimi i kanaleve metalike të kabllove.