2018

Ndërtimi i Trafostacioneve distributive

projektimi ,kompletimi si dhe montimi i Trafostacioneve 10(20)/0.4kV dhe 35/0.4kV deri 2000kVA