2018

Shqyrtime

Shqyrtime :testimi me tension të lartë deri në 80kV DC i izolimeve të linjave  kabllore, kthinave si pajisjeve tjera ,testimi i sistemeve të tokëzimit si matja e rezistencës së tokëzimeve  dhe matja e tensionit të hapit dhe prekjes ,shqyrtimi i qarqeve sekondare etj.