2018

Projektet e tensionit të mesëm

projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të mesëm deri në 35kV si:linjat nëntokësore ,largëpërçuesët,montimi i kthinave të tensionit të mesëm në Trafostacione etj