2018

Pajisjet sekondare dhe shpenzimet vetanake te Nënstacionet

Montimi i pajisjeve sekondare ,Rehabilitimi dhe montimi i pajisjeve për shpenzime vetanake të Trafostacioneve